OBJA?NIENIA

w sprawie sposobu wype?niania wniosku o przyznanie Karty Polaka

 

UWAGA! Rubrykach powinny by?wype?nione czytelnie pismem drukowanym w kratkach w j?zyku polskim! Je?eli np. nazwy miejscowo?ci s?dwuwyrazowepomi?dzy obu wyrazami musi zosta?jedna wolna kratka.

 

Cz???A. Dane osoby ubiegaj?cej si?o przyznanie Karty Polaka:

Pkt. 1 i 3 - imi?i nazwisko powinno zosta?wpisane w zapisie stosowanym w paszporcie zagranicznym (transkrypcja na alfabet ?aci?ski) oraz w wersji polskiej. Wnioskodawca, kt?ry nie posiada paszportu zagranicznego dokonuje transkrypcji na alfabet ?aci?ski we w?asnym zakresie.

* Pkt. 4 - imi?drugie nale?y wpisywa?wy??cznie wtedy, gdy jest ono wpisane do paszportu.

Pkt. 7 - miejsce urodzenia - nale?y wpisywa?nazw?konkretnej miejscowo?ci.

Pkt. 8 - nale?y wpisywa?aktualnie posiadane obywatelstwo.

 

Cz???B. Adres zamieszkania:

Pkt. 10 - jednostka podzia?u administracyjnegorodzajnale?y wpisywa?s?owoOBW?D”.

Pkt. 12 - jednostka podzia?u administracyjnegonale?y poda?w formie przymiotnikowej – nazw?obwodu, w kt?rym wnioskodawca stale zamieszkuje np. „LWOWSKI”.

Pkt. 13 - miejscowo??nale?y poda?nazw?miejscowo?ci. Je?eli jest to miejscowo??nie posiadaj?ca (nazwanych) ulic, po nazwie nale?y poda?numer nieruchomo?cinp. „WOLICA 27”.

 

Cz???D: Dane przodk?w osoby ubiegaj?cej si?o przyznanie Karty Polaka.

Pkt. 21 lub/i 25 - imiona, nazwiskanale?y stosowa?zapis jak w dokumencie, kt?ry Wnioskodawca za??cza jako dow?d pochodzenia.

Pkt. 26 - pokrewie?stwonale?y postawi?znakX we w?a?ciwym kwadracie.

Pkt. 23 lub/i 27 obywatelstwo – w przypadku os?b ?yj?cychnale?y podawa?obywatelstwo aktualne, w przypadku os?b zmar?ych - obywatelstwo posiadane w dacie ?mierci.

 

Cz???E – za?wiadczenie organizacji polskiej lub polonijnej (dotyczy wy??cznie za?wiadczeupowa?nionych organizacji na specjalnym drukuzgodnie z art. 13, ust. 3, pkt. 7 ustawy o Karcie Polaka). Nale?y postawi?znak X w odpowiednim kwadracie.

 

Cz???F – fotografia rozm. 35 x 45 /opis w przypisie na dole wniosku/.

Pkt. 32 liczba za??cznik?w/kartek: w pierwszym podw?jnym polu wpisuje si?liczbza??cznik?w. Je?eli niekt?re za??czniki sk?adaj?si?z kilku oddzielnych kart – w drugim podw?jnym polu podaje si???czn?liczb?kartek. Je?eli liczby te s?jednocyfrowenale?poprzedzi?je wpisaniem zeranp. 03.

 

Podpis Wnioskodawcy musi mie?ci?si?w ramce.

Zgodnie z art. 13, ust. 3, ustawy o Karcie Polaka, dowodami mog?cymi potwierdzispe?nienie warunk?w dla przyznania Karty Polaka s?na przyk?ad:

- polskie dokumenty to?samo?ci (np. przedwojenny paszport lub dow?d osobisty);

- akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, ?wiadectwa szkolne lub inne dokumenty potwierdzaj?ce zwi?zek z polsko?ci?;

- dokumenty potwierdzaj?ce odbycie s?u?by wojskowej w polskich formacjach wojskowych;

- dokumenty potwierdzaj?ce fakt deportacji lub uwi?zienia, zawieraj?ce wpis informuj?cy o polskim pochodzeniu;

- dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej, zawieraj?ce wpis informuj?cy o polskim pochodzeniu;

- zagraniczne dowody to?samo?ci zawieraj?ce informacje na temat narodowo?ci polskiej ich posiadacza (np. paszporty wewn?trzne b. ZSRR lub Ukrainy);

- za?wiadczenie upowa?nionej organizacji polskiej (zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o Karcie

Polaka, potwierdzaj?ce aktywne zaanga?owanie w dzia?alno??na rzecz j?zyka i kultury polskiej lub polskiej mniejszo?ci narodowej;

- prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji.

 

UWAGA: Nale?y przynie??tylko te dokumenty, kt?re najlepiej, i najpewniej o?wiadczaj?polsko??Wnioskodawcy.

 

* TRANSKRYPCJA

 

A - A

Б- B

В- V

Г- G

Ґ- G

Д- D

Е- E

Є- IE

Ж- ZH

З - Z

И - Y

І- I

?- I

Й- I

К- K

Л- L

М - M

Н - N

О - O

П - P

Р- R

С - S

 

Т - T

У - U

Ф - F

Х - KH

Ц - TS

Ч - CH

Ш - SH

Щ - SHCH

Ь- Brak ek

wiwalentu

Ю- IU

Я - IA

? - (apostrof) brak ekwiwalentu

 

 

 
 
     

Вакансия

Преподаватель польского языка

Опыт работ от 1 года, график работы: гибкий , тип занятости: частичная занятость

З/плата от 400 до 700 руб.

Обязанности:

Преподавание польского языка (подготовка абитуриентов к собеседованию по Карте поляка)

Требования:

• высокий уровень знания польского языка
• владение современными методиками преподавания
• ответственность, пунктуальность, трудолюбие
• прилагать к резюме скан своего диплома.

Условия:
офис в центре г. Минска

+375 (29) 344 99 22
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #9ada4e #a9f9a7 #1d3eff