Памятники ЮНЕСКО

Объекты, которые отмечены знаком ЮНЕСКО - это клад высшей пробы. Польша внесла в список мирового наследия четырнадцать культурно-исторических и природных объектов. В этот богатый перечень входят различные костелы, замки, солевая шахта и Беловежский национальный парк, а также концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау и др.

Нижеприведенный список построен по хронологическому принципу, т.е. первым указан объект, внесенный в перечень раньше остальных: 

 1. Польша впервые попала в список ЮНЕСКО в 1978 году, когда высочайшую оценку международных экспертов получил Старый Город Краков и его сохранившаяся средневековая городская застройка. 
 2. Соляная шахта в Величке – одно из древнейших местонахождений каменной соли, которое отражает технологию добычи соли на протяжении многих столетий. 
 3. Аушвиц-Биркенау (Освенцим) – свидетельство трагедии сотен тысяч евреев, поляков, цыган и жертв других национальностей. Объект, которым сложно гордиться, но который не дает забыть о том, о чем забывать никак нельзя…
 4. Беловежский национальный парк с наиболее сохранившейся в этой части Европы пущей и вошедшая историю, как место, где прекратил свое существование СССР.
 5. Старый город в Варшаве –– великолепный памятник городской архитектуры, который является самым известным туристическим объектом.
 6. Старый город в Замосцье – впечатляет архитектурой эпохи Ренессанс.
 7. Замок крестоносцев в Мальборке – крупнейший средневековый замок в мире, который является эталоном кирпичной готики. 
 8. Средневековый городской ансамбль Торуня – территория старого города представлена образцами кирпичной готики. Самый знамений уроженц города – Никлай Коперник.
 9. Кальвария-Забжидовска – религиозный комплекс, включающий в себя строения, сады и парки, который стал паломническим центром не только национального, но и всемирного масштаба.
 10. Церкви Мира в Яворе и Свиднице – это самые большие в Европе сакральные постройки с каркасной конструкцией.
 11. Деревянные церкви на юге Малопольши – практически уникальные костелы, которые представляет архитектурные стили от готики до ренессанса, барокко и более современных стилей.
 12. Мужаковский парк – расположенный вдоль польско-немецкой границы один из лучших английских парков в Центральной Европе.
 13. Зал столетия во Вроцлаве – представляет собой зрительно-спортивный зал, построенный в начале 20 в., который явился образцом для возведения позднейших железобетонных сооружений.
 14. Деревянные церкви Карпатского региона на территории Польши и Украины – уникальные деревянные церкви, которые воплотили в себе различные типы архитектуры.

 


 

Вопросы по ЮНЕСКО

 

Opowiedz mi o historycznym centrum Krakowa (Расскажи мне про исторический центр Кракова)

W 1978 roku, na pierwszej li?cie ?wiatowego Dziedzictwa  UNESCO umieszczono tylko 12 najcenniejszych obiekt?w z ca?ego ?wiata, jedno z miejsc przypad?o dla Krakowa. Wyr??niono w nim nie tylko Stare Miasto, ale te? Wawel i Kazimierz – ??cznie oko?o 3 000 zabytk?w architektury. Najwa?niejszym cz??ci? Starego Miasta jest rynek - najwi?kszy plac w ?redniowiecznej Europie. Tu w?a?nie bije serce miasta, kt?re upodobali sobie szczeg?lnie studenci i arty?ci. W pejza? rynku od lat wpisane s? Sukiennice z dziesi?tkami kram?w, Ko?ci?? Mariacki z o?tarzem Wita Stwosza i wygrywanym z wie?y hejna?em oraz wie?a ratuszowa. Stare Miasto otaczaj? Planty – pas zieleni, powsta?y w miejscu dawnej fosy.  Obok Starego Miasta na Li?cie figuruje zamek kr?lewski na Wawelu, b?d?cy od X do XVI wieku siedzib? w?adc?w polskich. W wielokrotnie przebudowywanym obiekcie mo?na znale?? ?lady stylu roma?skiego, gotyckiego, a przede wszystkim renesansowego.  Na Wawelu znajduje si? najcenniejsza na ?wiecie kolekcja arras?w. Ostatni? cz??ci? Krakowa wpisan? na List? jest Kazimierz, XV-wieczna ?ydowska dzielnica, w przesz?o?ci osobne miasto. Obok praskiego J?zefowa jest to najwi?kszy zesp?? zabytk?w judaistycznych, w?r?d kt?rych znajduj? si? synagogi i cmentarz.


Opowiedz mi o Kopalnia soli w Wieliczce (Расскажите мне о соляных купальня в Величке)

Jest najstarszym czynnym przedsi?biorstwem na ?wiecie. Na List? ?wiatowego Dziedzictwa  UNESCO zosta?a wpisana jako drugi polski obiekt, w 1978 roku. S?l jest tu nieprzerwanie wydobywana od XIII wieku. Kopalnia sk?ada si? z 9 poziom?w, od  64 do 327 metr?w pod powierzchni? ziemi.  Z licz?cego 350 km labiryntu podziemnych chodnik?w i kom?r, do zwiedzania udost?pniono zaledwie 2 km. Ta trasa turystyczna powsta?a na prze?omie XVIII i XIX wieku. Dzi? oko?o miliona turyst?w rocznie odwiedza 20 kom?r usytuowanych na trzech poziomach, od 64 do 135 m pod ziemi?. Zwiedzaj?cy mijaj? jeziora i kaplice z solnymi rze?bami, p?askorze?bami i ?yrandolami. Za najpi?kniejsz? uwa?a si? kaplic? ?w. Kingi, ze wzgl?du na swoje wymiary (54 m d?, 18 m szer, 12 m wys) zwan? podziemnym solnym ko?cio?em. W kopalni jest te? podziemna poczta, restauracja, kino, korty tenisowe. W wielkich komorach odbywaj? si? koncerty, spektakle teatralne i bale. Unikalny mikroklimat kopalni sprzyja osobom ze schorzeniami g?rnych dr?g oddechowych, dlatego na pi?tym poziomie (211 m pod ziemi?) utworzono sanatorium, w kt?rym leczy si? rozmaite alergie i astm?.

 

 

Opowiedz mi o Obozy zag?ady w Auschwitz-Birkenau (O?wi?cim-Brzezinka) (Расскажите мне о лагерях смерти  в Освенциме-Биркенау (Аушвиц-Биркенау)

Kompleks oboz?w, kt?re sta?y si? symbolem ludob?jstwa, terroru i Holocaustu, powsta? w 1940 roku na przedmie?ciach miasta O?wi?cim. W czasie II wojny ?wiatowej hitlerowcy wymordowali tu setki tysi?cy ?yd?w, Polak?w, Rom?w i Rosjan. 90% zamordowanych stanowili ?ydzi deportowani ze wszystkich kraj?w okupowanej Europy. Skazanych na zag?ad? dowo?ono kolejowymi wagonami towarowymi, w straszliwych warunkach. Wi?kszo?? wi??ni?w kierowano od razu do kom?r gazowych, cho? nieraz hitlerowcy stosowali tzw. selekcj? wydzielaj?c? wi??ni?w do pracy przymusowej lub eksperyment?w medycznych. Wyselekcjonowanych wi??ni?w golono i tatuowano przydzielonym numerem obozowym. Do Auschwitz prowadzi brama z szyderczym napisem „Arbeit macht frei” („Praca czyni wolnym”). Ob?z w za?o?eniu mia? by? przede wszystkim miejscem niewolniczej pracy przeciwnik?w hitlerowskiego re?imu i ludno?ci kraj?w okupowanych. Przemoc, g??d i kator?nicza praca mia?y prowadzi? do wyniszczenia wi??ni?w. Mieszkali oni w kilkunastu ceglanych budynkach, znajduj?cych si? za bram?. Dzi? mo?na w barakach obejrze? wstrz?saj?ce ekspozycje przedmiot?w zagrabionych wi?zionym i zamordowanym. 

S?siednia Brzezinka by?a przede wszystkim obozem ?mierci – najwi?kszym nazistowskim obozem zag?ady, w kt?rym liczb? ofiar oszacowano na ponad milion. Wi??niowie gin?li w komorach gazowych, cierpi?c niewyobra?alne m?ki, b?l i poni?enie.  Ich zw?oki palono w piecach krematoryjnych. Oba kompleksy wystawiennicze, oddalone od siebie o oko?o 3,5 km, co roku odwiedza kilkaset tysi?cy os?b. Znaczna cz??? oboz?w zosta?a udost?pniona zwiedzaj?cym. Zwiedzanie trwa minimum 1,5 godziny w jednym obozie. Z uwagi na drastyczno?? ekspozycji, nie zaleca si? wst?pu dzieciom poni?ej 14 roku ?ycia.


Opowiedz mi o Puszcza Bia?owieska z Bia?owieskim Parkiem Narodowym (Расскажите мне о Беловежской пуще в Беловежский национальный парк)

Figuruje na Li?cie UNESCO od 1979 roku, jako najwi?kszy naturalny obszar le?ny w Europie, ostatni fragment pierwotnej puszczy o niespotykanym w innych lasach europejskich bogactwie fauny i flory. Puszcza zajmuje obszar wojew?dztwa podlaskiego oraz Bia?orusi, ca?kowita jej powierzchnia przekracza 150 tys. ha (z czego w granicach Polski znajduje si? 62 tys. ha). Sam park to ponad 10,5 ha (1/6 polskiej cz??ci puszczy), jego podstawowym zadaniem jest ochrona najlepiej zachowanego fragmentu Puszczy Bia?owieskiej. W puszczy ro?nie a? 26 gatunk?w drzew, kt?rych ?rednia wieku wynosi oko?o 130 lat. Wiele z nich mo?na spotka? jedynie na tym obszarze, poniewa? gdzie indziej wygin??y. Zdarza si?, ?e pospolite gatunki drzew, w puszczy przybieraj? formy niespotykane nigdzie indziej, np. lipy przypominaj? przekrojem d?by, wierzby dorastaj? do 22 m, a jeden z d?b?w zwany „D?bem Cara" dor?s? do 42 m wysoko?ci i 224 cm grubo?ci. Najs?ynniejszymi mieszka?cami puszczy s? ?ubry, najwi?ksze europejskie ssaki. Bia?owieskie stado przekracza liczb? 300 sztuk, co stanowi po?ow? polskiej populacji. Opr?cz ?ubr?w, puszcz? zamieszkuje ponad 12 tys. gatunk?w zwierz?t, ale szacuje si?, ?e rozpoznano faun? tylko w 50%.

Opowiedz mi o Historyczne Centrum Warszawy (Расскажите мне о Историческом центре Варшавы)

Na stosunkowo niewielkim obszarze Starego Miasta znajduj? si? najcenniejsze warszawskie zabytki: Zamek Kr?lewski, Kolumna Zygmunta, katedra ?w. Jana, a tak?e rynek z przyleg?ymi do niego kamieniczkami. Patrz?c dzi? na te budowle trudno uwierzy?, ?e blisko 70 lat temu, w ich  miejscu by?y jedynie ruiny. W czasie II wojny ?wiatowej miasto zosta?o zr?wnane z ziemi? niemal w ca?o?ci, ocala?o jedynie 15% zabytkowego centrum Warszawy.  Zbombardowane, wysadzone w powietrze zabytki Starego Miasta zacz?to pieczo?owicie rekonstruowa? ju? w pierwszych latach powojennych.  Star?wka zosta?a wpisana na list? UNESCO jako przyk?ad wiernej rekonstrukcji, w kt?rej wykorzystano zachowane fragmenty mur?w. By?a to pierwsza w ?wiecie rekonstrukcja zabytkowego fragmentu miasta, przeprowadzona na tak wielk? skal?.

Opowiedz mi o Stare Miasto w Zamo?ciu (Расскажи мне о старом городе Замостье)

Per?a Renesansu, Padwa P??nocy, Miasto Arkad, Miasto Twierdza – to tylko kilka z u?ywanych do dzi? okre?le?, kt?re cho? w cz??ci pr?buj? odda? pi?kno dawnego Zamo?cia. Fundatorem zaprojektowanego od podstaw w XVI wieku miasta by? hetman Jan Zamojski, jeden z najbogatszych ludzi w historii ?wiata, a przy tym wykszta?cony znawca sztuki. Do realizacji marze? urzeczywistniaj?cych w?osk? koncepcj? tzw. „miasta idealnego” zaprosi? w?oskiego architekta Bernarda Morando. Tak powsta? jeden z najpi?kniejszych w Europie zespo??w urbanistyczno-architektonicznych. W jego sk?ad wchodz? m.in.: trzy rynki, rezydencja pa?acowa, akademia, ratusz, arsena?, kolegiata i kamienice. Opr?cz kolegiaty Morando stworzy? tak?e sze?? ?wi?ty? dla ka?dego z wyzna? reprezentowanych przez zamojskich mieszczan. Cech? charakterystyczn? dzie? Moranda jest ??czenie element?w sztuki lokalnej, architektury w?oskiej, niderlandzkiej i arme?skiej. Z czasem miasto Zamojskiego sta?o si? niezdobyt? twierdz?, z niezawodnym systemem obronnym, na kt?ry sk?ada? si? m.in. zesp?? siedmiu po??czonych murami bastion?w.

Opowiedz mi o ?redniowieczny zesp?? miejski Torunia (Расскажите мне о Средневековый город Торунь)

Toru? przeszed? do historii architektury dzi?ki usytuowanemu na prawym brzegu Wis?y Staremu Miastu, kt?rego uk?ad od ponad 700 lat pozostaje niezmienny.  Na ?redniowiecznym rynku i otaczaj?cych go ulicach znajduje si? kilkaset gotyckich zabytk?w, w?r?d kt?rych najwi?ksz? osobliwo?ci? jest Krzywa Wie?a. To najwi?ksza, po Krakowie, liczba autentycznych zabytk?w sztuki i architektury gotyckiej w Polsce.

Najwy?szej klasy obiekty Toru? zawdzi?cza Krzy?akom, kt?rzy sprawowali w?adz? w mie?cie ponad 200 lat, pocz?wszy od 1230 roku. Ich siedzib? w Toruniu by? zamek. Nietypowy – bo zbudowany nie jak wi?kszo?? krzy?ackich zamk?w na planie prostok?ta, tylko na planie podkowy. Budowla nie przetrwa?a do naszych czas?w – zburzyli j? mieszczenie na pocz?tku wojny trzynastoletniej. Opr?cz ruin zamku, w panoram? staromiejskiego Torunia wpisa? si? stoj?cy na rynku Ratusz, uwa?any za jedno z najwybitniejszych osi?gni?? gotyckiej architektury mieszcza?skiej w Europie. Poza nim, w?r?d obiekt?w wybudowanych przez Zakonnik?w nale?y wyr??ni? zw?aszcza monumentalne, gotyckie ko?cio?y, istniej?ce do dzi?: ?w. Jan?w, ?w. Jakuba, Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Marii Panny oraz nieistniej?cy: ?w. Miko?aja.

Bardzo charakterystyczn? cech? jest toru?ski budulec: ko?cio?y, kamienice i mury - niemal wszystkie toru?skie zabytki zbudowano z ceg?y. Dzi?ki temu, ?e miasto pozosta?o nie zniszczone w czasie II wojny ?wiatowej, do dzi? mo?na podziwia? gotycki i ?redniowieczny Toru?, w takiej formie, jak? przed laty pozostawili po sobie ?wcze?ni mieszka?cy. Dzi? Toru? kojarzony jest przede wszystkim z wybitnym astronomem Miko?ajem Kopernikiem, a najwa?niejszym dla dzieci toru?skim symbolem s? przepyszne pierniki.

Opowiedz mi o Zamek Krzy?acki w Malborku (Расскажите мне о Замке Крыжаски в Мальборке)

Ten najwi?kszy ceglany zesp?? zamkowy na ?wiecie co roku odwiedza oko?o p?? miliona turyst?w. Jest to najpot??niejsza warownia gotycka w Europie, prawdziwa per?a architektury obronnej.  Budow? zamku rozpocz?to w XIII wieku, a najwi?ksze zmiany w kszta?cie budowli zasz?y w nast?pnym stuleciu, w zwi?zku z decyzj? z roku 1309 dotycz?c? przeniesienia z Wenecji do Malborka stolicy Pa?stwa Krzy?ackiego i siedziby Wielkiego Mistrza. Niewiele brakowa?o, by jeden z najcenniejszych pomorskich zabytk?w przesta? istnie?. Zaniedbywany i dowolnie przebudowywany w XVIII wieku, mia? by? nawet przeznaczony do rozbi?rki. W efekcie m.in. zniszcze? z czas?w II wojny ?wiatowej, kt?re poch?on??y 50% budowli, imponuj?ca warownia jest w znacznej cz??ci rekonstrukcj? dawnego, gotyckiego za?o?enia, a prace nad jej odbudow? wci?? trwaj?.

Budowla sk?ada si? z trzech zasadniczych cz??ci: Zamku Wysokiego, Zamku ?redniego i Przedzamcza. Ka?da z nich posiada?a w?asny system obronny, a ca?o?? otacza?y wsp?lne fortyfikacje. Do najpi?kniejszych budowli nale?y pa?ac Wielkich Mistrz?w – uwa?any za jedno ze szczytowych osi?gni?? ?wieckiej architektury gotyckiej. Wielbiciele pi?knej zamkowej panoramy, przechodz?c drewnian? k?adk? na drugi brzeg Nogatu, mog? podziwia? najcz??ciej uwieczniany na zdj?ciach widok Zamku od strony zachodniej. Malborsk? twierdz? szczeg?lnie warto odwiedzi? w trzeci weekend lipca, kiedy to odbywa si? na zamkowych wa?ach spektakl „Obl??enie Malborka” – widowiskowa inscenizacja ataku wojsk W?adys?awa Jagie??y na krzy?ack? stolic?.  Wydarzenia te rozegra?y si? w 1410 roku, nied?ugo po bitwie pod Grunwaldem. W czasie imprezy zamek t?tni ?redniowiecznym gwarem – zje?d?a si? tu kwiat rycerstwa europejskiego a wsp??cze?ni tury?ci mog? odby? podr?? w czasie, przechadzaj?c si? mi?dzy kramami jarmarku rzemios? ?redniowiecznych.


 

Opowiedz mi o Kalwaria Zebrzydowska (Расскажите мне о Кальварии)

W po?o?onej kilkadziesi?t kilometr?w od Krakowa Kalwarii Zebrzydowskiej, mie?ci si? najs?ynniejsze w Polsce sanktuarium pasyjno-maryjne, zwane „polsk? Jerozolim?”.  Od ponad czterystu lat kolejne pokolenia p?tnik?w pielgrzymuj?, aby przej?? tras? drogi krzy?owej odzwierciedlaj?cej jerozolimsk? tras? m?ki Chrystusa. Za?o?ycielem sanktuarium by? Miko?aj Zebrzydowski, wojewoda krakowski, kt?remu tutejsze ukszta?towanie terenu skojarzy?o si? z ukszta?towaniem Jerozolimy. Opiek? nad sanktuarium powierzy? bernardynom, dla kt?rych wkr?tce powsta? ko?ci?? i klasztor. Nast?pnie na okolicznych wzg?rzach powsta?y 42 kapliczki i ko?ci??ki, kt?re odwzorowuj? przedstawion? w Ewangelii topografi? Jerozolimy. Ca?y teren podzielono na dwie cz??ci, kt?re nazwano „dr??kami”: „Dr??kami Pana Jezusa” i „Dr??kami Matki Boskiej”. Obie maj? niemal t? sam? tras?, r??ni? si? tyko kierunkiem marszu.

Краткий перевод: Кальваря-Зебжидовска — город в Польше, входит в Малопольское воеводство, Вадовицкий повят. Имеет статус городско-сельской гмины. В городе находится известный католический паломнический центр, называемый Зебжидовской кальварией.

 

Opowiedz mi o Ko?cio?y Pokoju w ?widnicy i Jaworze (Расскажите мне о Костёле Мира в Свидница и Яворе)

Powsta?e w wojew?dztwie dolno?l?skim ?wi?tynie s? najwi?kszymi drewnianymi budowlami o funkcjach religijnych w Europie. Ich nazwa pochodzi od pokoju westfalskiego ko?cz?cego wojn? trzydziestoletni? (1618-1648), na mocy kt?rego cesarz Ferdynand III Habsburg przyzna? ?l?skim luteranom prawo do wybudowania trzech ko?cio??w. Budow? ?wi?ty? obwarowano wieloma zastrze?eniami, m.in. mia?y powsta? w ci?gu jednego roku, do ich budowy mo?na by?o u?y? jedynie materia??w nietrwa?ych, nie mog?y mie? wie? ani dzwon?w. Z trzech wybudowanych przez luteran ko?cio??w, do naszych czas?w dotrwa?y dwa, trzeci zbudowany w G?ogowie sp?on?? w XVIII wieku.

Краткий перевод: Церкви мира — крупнейшие деревянные сакральные постройки в Европе. Расположены в польских городах Свидница и Явор. В 2001 году церкви мира были внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

 

Opowiedz mi o Drewniane ko?cio?y Ma?opolski i Podkarpacia (Расскажите мне о деревянных костёлах Малопольски и  Подкарпаця)

Szlak Architektury Drewnianej w Ma?opolsce ma a? 1500 km d?ugo?ci, w?r?d wszystkich znajduj?cych si? na nim zabytkowych obiekt?w na szczeg?ln? uwag? zas?uguje grupa drewnianych ?wi?ty?. Po norweskich ko?cio?ach klepkowych zwanych Stavkirke jest to najstarsze skupisko drewnianych ?wi?ty? w Europie (cz??? pochodzi z XIV wieku). Charakterystyczn? cech? ma?opolskiej grupy jest budowanie ich przy u?yciu konstrukcji zr?bowej. W sk?ad wyr??nionych przez UNESCO ?wi?ty? wchodz?: ko?cio?y ?w. Micha?a Archanio?a w Binarowej i Wszystkich ?wi?tych w Bliznem, kt?rych szczeg?ln? warto?ci? s? wewn?trzne polichromie i cenne wyposa?enie. Kolejna ?wi?tynia, tak?e o wezwaniu ?w. Micha?a Archanio?a, znajduje si? w D?bnie Podhala?skim. Jej wyr??nikiem jest zachowany przez stulecia gotycki wygl?d. Pozosta?ymi ?wi?tyniami wpisanymi na List? UNESCO s?: ko?ci?? Wniebowzi?cia NMP w Haczowie (najwi?ksza gotycka, drewniana ?wi?tynia w Europie), ko?ci?? ?w. Leonarda w Lipnicy Murowanej oraz ko?ci?? ??. Filipa i Jakuba w S?kowej (nazywany Per?? Beskidu Niskiego, w opinii wielu jest to najpi?kniejszy ko?ci?? drewniany w Ma?opolsce).

Краткий перевод: Деревянные костелы юга Малой Польши — группа исторически ценных деревянных костелов, расположенных на юге и востоке Малопольского воеводства и в Подкарпатском воеводстве. Так как костелы представляют большую историческую ценность, часть из них  в 2003 году была внесена в ЮНЕСКО.

Opowiedz mi o Park Mu?akowski (Расскажи мне о парке Мужаковском)

Le??cy na terenie Polski i Niemiec park jest najwi?kszym i najs?ynniejszym parkiem w stylu angielskim w obu krajach, uwa?anym za jedno z najwybitniejszych osi?gni?? architektury ogrodowej w XIX-wiecznej Europie. Park zajmuje ok. 5,45 km? powierzchni po obu stronach rzeki Nysy ?u?yckiej.  Po stronie niemieckiej pozostaje 200 ha parku (??cznie z centrum parku w niemieckim Bad Muskau), polska cz??? liczy 800 ha i mie?ci si? w okolicy miasta ??knica. Obie cz??ci spina przej?cie graniczne i drewniany mostek na Nysie ?u?yckiej. Bezkresne ??ki, malownicze jeziora i rzeki, kr?te ?cie?ki – cho? wydaje si?, ?e ten krajobraz ukszta?towa?a jedynie natura, jest to ogrodowe dzie?o sztuki stworzone przez niemieckiego ksi?cia Hermanna von P?ckler-Muskau. W zamy?le tw?rcy mia?o to by? miejsce, w kt?rym harmonijnie po??czy?a si? natura, kultura i technika. Ksi??? posadzi? m.in. 800 000 drzew i 42 000 krzew?w. Aby zdoby? na nie fundusze, o?eni? si? ze starsz? od siebie, bogat? kobiet?, z kt?r? rozwi?d? si? nied?ugo p??niej.  Po latach, stoj?c na skraju bankructwa, zmuszony by? sprzeda? park. Nowy w?a?ciciel poszerzy? tereny, a kolejni doprowadzili do uznania centralnej cz??ci parku rezerwatem przyrody.

Краткий перевод: Парк князя Пюклера в Бад-Мускау — самый крупный английский ландшафтный парк в Центральной Европе, занимающий 545 гектаров в Верхней Лужице на границе между Германией и Польшей. В 2004 году парк Мускау был внесён в список  ЮНЕСКО.


Opowiedz mi o Hala Stulecia we Wroc?awiu (Расскажите мне о Зал Столетия во Вроцлаве)


Wroc?awska budowla, przyk?ad pionierskich osi?gni?? in?ynierii i architektury XX stulecia, jest jak dot?d najm?odszym polskim zabytkiem w??czonym do Listy ?wiatowego Dziedzictwa  UNESCO.  Hala ma niespe?na 100 lat, a mimo to znalaz?a si? w tak doborowym towarzystwie, jak egipskie piramidy, czy ?redniowieczne monumentalne warownie. Uwa?ana jest za sztandarowy przyk?ad modernizmu w architekturze. Ju? od pocz?tku swojego istnienia  sta?a si? s?awna, dzi?ki u?yciu  przy jej budowie konstrukcji z ?elbetonu, bardzo nowatorskiej jak na pocz?tek XX wieku. Sta?a si? jednym z punkt?w zwrotnych w historii wykorzystania stali dla wzmacniania struktur budowli.  

Краткий перевод: Зал Столетия (Народный зал)  — зрительно-спортивный зал, расположенный в Щитницком парке во Вроцлаве. В 2006 году внесен в ЮНЕСКО.

 
 
     

карта поляка

Вакансия

Преподаватель польского языка

Опыт работ от 1 года, график работы: гибкий , тип занятости: частичная занятость

З/плата от 400 до 700 руб.

Обязанности:

Преподавание польского языка (подготовка абитуриентов к собеседованию по Карте поляка)

Требования:

• высокий уровень знания польского языка
• владение современными методиками преподавания
• ответственность, пунктуальность, трудолюбие
• прилагать к резюме скан своего диплома.

Условия:
офис в центре г. Минска

+375 (29) 344 99 22
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #9ada4e #a9f9a7 #1d3eff