OBJAŚNIENIA

w sprawie sposobu wypełniania wniosku o przyznanie Karty Polaka

 

UWAGA! Rubrykach powinny byćwypełnione czytelnie pismem drukowanym w kratkach w języku polskim! JeŜeli np. nazwy miejscowości sądwuwyrazowepomiędzy obu wyrazami musi zostaćjedna wolna kratka.

 

CzęśćA. Dane osoby ubiegającej sięo przyznanie Karty Polaka:

Pkt. 1 i 3 - imięi nazwisko powinno zostaćwpisane w zapisie stosowanym w paszporcie zagranicznym (transkrypcja na alfabet łaciński) oraz w wersji polskiej. Wnioskodawca, który nie posiada paszportu zagranicznego dokonuje transkrypcji na alfabet łaciński we własnym zakresie.

* Pkt. 4 - imiędrugie naleŜy wpisywaćwyłącznie wtedy, gdy jest ono wpisane do paszportu.

Pkt. 7 - miejsce urodzenia - naleŜy wpisywaćnazwękonkretnej miejscowości.

Pkt. 8 - naleŜy wpisywaćaktualnie posiadane obywatelstwo.

 

CzęśćB. Adres zamieszkania:

Pkt. 10 - jednostka podziału administracyjnegorodzajnaleŜy wpisywaćsłowoOBWÓD”.

Pkt. 12 - jednostka podziału administracyjnegonaleŜy podaćw formie przymiotnikowej – nazwęobwodu, w którym wnioskodawca stale zamieszkuje np. „LWOWSKI”.

Pkt. 13 - miejscowośćnaleŜy podaćnazwęmiejscowości. JeŜeli jest to miejscowośćnie posiadająca (nazwanych) ulic, po nazwie naleŜy podaćnumer nieruchomościnp. „WOLICA 27”.

 

CzęśćD: Dane przodków osoby ubiegającej sięo przyznanie Karty Polaka.

Pkt. 21 lub/i 25 - imiona, nazwiskanaleŜy stosowaćzapis jak w dokumencie, który Wnioskodawca załącza jako dowód pochodzenia.

Pkt. 26 - pokrewieństwonaleŜy postawićznakX we właściwym kwadracie.

Pkt. 23 lub/i 27 obywatelstwo – w przypadku osób ŜyjącychnaleŜy podawaćobywatelstwo aktualne, w przypadku osób zmarłych - obywatelstwo posiadane w dacie śmierci.

 

CzęśćE – zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej (dotyczy wyłącznie zaświadczeń upowaŜnionych organizacji na specjalnym drukuzgodnie z art. 13, ust. 3, pkt. 7 ustawy o Karcie Polaka). NaleŜy postawićznak X w odpowiednim kwadracie.

 

CzęśćF – fotografia rozm. 35 x 45 /opis w przypisie na dole wniosku/.

Pkt. 32 liczba załączników/kartek: w pierwszym podwójnym polu wpisuje sięliczbę załączników. JeŜeli niektóre załączniki składająsięz kilku oddzielnych kart – w drugim podwójnym polu podaje sięłącznąliczbękartek. JeŜeli liczby te sąjednocyfrowenaleŜpoprzedzićje wpisaniem zeranp. 03.

 

Podpis Wnioskodawcy musi mieścićsięw ramce.

Zgodnie z art. 13, ust. 3, ustawy o Karcie Polaka, dowodami mogącymi potwierdzić spełnienie warunków dla przyznania Karty Polaka sąna przykład:

- polskie dokumenty toŜsamości (np. przedwojenny paszport lub dowód osobisty);

- akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkolne lub inne dokumenty potwierdzające związek z polskością;

- dokumenty potwierdzające odbycie słuŜby wojskowej w polskich formacjach wojskowych;

- dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;

- dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;

- zagraniczne dowody toŜsamości zawierające informacje na temat narodowości polskiej ich posiadacza (np. paszporty wewnętrzne b. ZSRR lub Ukrainy);

- zaświadczenie upowaŜnionej organizacji polskiej (zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o Karcie

Polaka, potwierdzające aktywne zaangaŜowanie w działalnośćna rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej;

- prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji.

 

UWAGA: NaleŜy przynieśćtylko te dokumenty, które najlepiej, i najpewniej oświadczająpolskośćWnioskodawcy.

 

* TRANSKRYPCJA

 

A - A

Б- B

В- V

Г- G

Ґ- G

Д- D

Е- E

Є- IE

Ж- ZH

З - Z

И - Y

І- I

Ȉ- I

Й- I

К- K

Л- L

М - M

Н - N

О - O

П - P

Р- R

С - S

 

Т - T

У - U

Ф - F

Х - KH

Ц - TS

Ч - CH

Ш - SH

Щ - SHCH

Ь- Brak ek

wiwalentu

Ю- IU

Я - IA

´ - (apostrof) brak ekwiwalentu

 

 

 
 
     

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #9ada4e #a9f9a7 #1d3eff